Fire prevention and preservation of a green Portugal.

As you know, after the terrible fires of 2018,  some changes were started in Lisbon to prevent fires. Some nonsensical and sensible measures are taken and new laws are made. About the law about cleaning the land around your house we can wonder whether the insurance companies lobbies has done their job. But still, our house was spared because we had little large / high vegetation right around the house, and we decided, during the construction, not to take wooden windows, doors and roof, however  we like it much better.

By law now, you had to clean  until April 15th , but no fines are given until May 31st. The municipalities ensure compliance , and can be fined if they don’t.

Around your house over a distance of 5 meters, no trees and shrubs higher than 50cm can be planted. Between 5 – 50 meters there must be 4 meters between the crowns.

I would like to mention that my own terrain was reasonably clean (too big and too steep to have everything clean in 1 year). Despite that, our 4-hectare land is very black.

The “wild” vegetation of our terrain consists of different types of oak, cork oaks, hawthorn, modronho, black alders and willows (by the river) and of course the inevitable blackberries, broom, etc. Ornamental trees and fruit trees, including olive, stand on one of the few flat pieces of land near our house. Through years of experience we did not have trees and shrubs close to our house, but those years of experience have not been built up by “strange” and devastating fires such as the one of 15 October 2018.

After the fire, almost all oaks, cork oaks, hawthorn and modronho are now getting new leaves again, most of the pinetrees died. Some of the fruit trees have been” rescued” by growing on clean land, but the wind has blown the fire and heat over the river, to our land, so many have died. The olive tree is the toughest, if it does not get new leaves, it sprouts at least from the bottom of the trunk. If we want to have a green and fertile Portugal in the future, I plead for planting endemic vegetation, or at least trees that are environment friendly (not invasive species) and can survive a fire. I do not mean mimosa and eucalyptus.

There is a lot of fuss about the Anna Paulowa tree. From what I hear is that there exists 2 species. One for wood production, which, by genetic manipulation, does not get flowers and therefore does not produce seed, it puts all its energy into the growth, i e a soil exhauster like the eucalyptus, and there is a garden variety that does have the beautifull flowers, and so (aparently very much) seed. The last variant florish in this climate, so it can become a threat, just like the mimosa, for the indigenous species. Before anyone starts planting that tree, or promoting it, I think it’s advisable to inform youself well first …. If anyone has some more reliable information….please inform me.


	

Brandpreventie en behoud van een groen Portugal.

Zoals u weet is er na de verschrikkelijke branden van 2018 er enige beweging gekomen in de logge ambtenarenmolen. Er worden wat onzinnige en zinnige maatregelen genomen en nieuwe wetten gemaakt. Over de wet over het schoonhouden van het land rond uw huis kunnen we ons afvragen of de verzekeringsmaatschappijen lobby zijn flinke best heeft gedaan. Maar toch, ons huis is gespaard gebleven  omdat we pal rond het huis weinig grote/hoge vegetatie hadden, en…..toch maar tijdens de bouw besloten hadden om geen houten ramen en deuren en dak te nemen, hoezeer we het veel mooier en “gezonder” vinden. Op verzoek van sommigen een verduidelijking van de wet.

U had de tijd tot 15 april, maar tot 31 mei worden er geen boetes gegeven. De Gemeentes zorgen voor de naleving, en kunnen bestraft worden als zij dat niet doen.

Rond uw huis over een afstand van 5 meter geen bomen en struiken hoger dan 50cm. Tussen de 5 – 50 meter moet er tussen de kruinen 4 meter afstand zijn.

 

Ik wil hierbij graag opmerken dat mijn eigen terrein redelijk tot goed schoon was, te groot en te stijl  om in 1 jaar alles schoon te hebben. Ondanks dat is ons terrein van 4 hectaren zeer zwart.

De “wilde” vegetatie van ons terrein bestaat uit verschillende soorten eiken, kurkeiken, meidoorn, modronho, zwarte elzen en wilgen bij de rivier en natuurlijk de onvermijdelijke bramen, brem etc. Sierbomen en fruitbomen, waaronder olijf, staan op een van de weinige platte stukken bij ons huis. Door jarenlange ervaring hadden we al geen bomen  en struiken dicht bij ons huis, maar die jarenlange ervaring is niet opgebouwd door vreemde en verwoestende branden  zoals die van 15 oktober 2018.

Na de brand lopen bijna alle eiken, kurkeiken, meidoorn en modronho nu weer uit, de meeste dennen halen het niet. Van de fruitbomen hebben sommige door het schone terrein het gered, maar de wind heeft het vuur en hitte over de rivier gestuwd zodat er toch een flink stel gesneuveld zijn. De olijf is het taaiste, mocht die geen nieuwe blaadjes krijgen dan loopt ‘ie in ieder geval van onder aan de stam uit. Willen we in de toekomst een groen en vruchtbaar land hebben, dan pleit ik voor een aanplant van endemische vormen, of minstens van bomen die omgeving vriendelijk (geen invasieve soorten) zijn en een brand kunnen overleven. Hier bedoel ik dus geen  mimosa en eucalyptus mee.

Er wordt veel ophef over de Anna Paulowaboom. Wat ik ervan begrijp is dat er 2 soorten zijn. Er is er 1 voor de houtproductie, die door genetische manipulatie geen bloemen krijgt en dus geen zaad produceert, die al zijn energie in de groei steekt, kortom een bodem uitputter zoals de eucalyptus, en er is een tuin variant die wel de bloemen, en dus (zeer veel) zaad, heeft. De laatste variant voelt zich in dit klimaat goed thuis dus kan een bedreiging gaan vormen, net zoals de mimosa, voor de inheemse soorten. Voordat iedereen die boom gaat planten lijkt het me raadzaam om je eerst goed te informeren…. Mocht iemand hier goede info over hebben dan hou ik me aanbevolen om die te ontvangen.